Generalforsamling d. 28. januar 2015.

29. januar 2015 Slået fra Af Jan Christensen

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

Poul Christensen blev foreslået til posten og blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet mindst 3 uger i forvejen. Der var indkaldt via klubbens hjemmeside  d. 18/12 2014 og via andre indbydelser.

Poul Christensen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen fremlagde beretningen for sæson 2014 således:

Ringsted Kajakklub  har i 2014 haft sin anden sæson på vandet. En sæson med mange aktiviteter men også med de mange udfordringer, der altid vil være som ny klub. Medlemstallet har udviklet sig flot, og vi har rundet 50 medlemmer med en god fordeling af både voksne og børn.

Vi har haft et højt aktivitetsniveau sommer og vinter, og også øgede aktiviteter i forhold til sidste år.

I 2014 har bestyrelsen løbet stærkt. Thomas Thorsen kom til som nyt bestyrelsesmedlem, og vi vil gerne sige tak for den fine indsats du har lagt i bestyrelsen, selv om tiden ikke rækker til dette bestyrelsesarbejde fremadrettet. I bestyrelsen har vi ligeledes haft god opbakning af Ali og Tage. Også en stor tak til jer for at hjælpe os.

Vi har nu indført et elektronisk rokort, og det har været en succes. Ikke alle har benyttet systemet, men endnu flere vil kunne drage fordel heraf næste år. Ser man på de registrerede kilometer viser det sig, at Gert Lidsmoes har roet længst med 36 ture og 345 km. i 2014. Ca. 1/3 af klubbens medlemmer benytter systemet pt.

På instruktørsiden har bl.a. Anne-Birte Hansen, Jan Christensen, Helle Larsen, Thomas Thorsen og Lars Berndt hjulpet til, og flere voksne har hjulpet ved træningen på vandet. Det er vigtigt, at vi kan hjælpe hinanden i klubben på denne måde, og måske kan du også være med.  Charlotte Breinberg har hjulpet med at styre klubbens bladkartotek,og flere af den slags opgaver, vil vi gerne have hjælp til.

Opgaverne vil vi slå op på facebook og hjemmesiden eller komme og spørge. RIKA bliver den forening, man selv gør den til.

I 2015 får vi brug for flere kajakinstruktører – og vi hjælper selvfølgelig med uddannelsen. Er det noget for dig, så kontakt os i bestyrelsen.

På Valdemarskolen fungerer klubbens træningslokale fint, og der er fast ungdomstræning og fint brug af nøgleordningen. Samarbejdet med de øvrige foreninger i Portbygningen går også rigtig godt og i 2014 afholdt vi bl.a. en fælles Move it Camp med rigtig mange deltagere til dans, teater, styrketræning og boksning. Vi kører campen igen i 2015 i begyndelsen af sommerferien.

Klubsvømningen har været en stor succes, og flere livreddere er uddannet, så vi kan skiftes om opgaven ved træningen. Prøven tages årligt, og nye interesserede er også her meget velkomne. Kajakpolo er også kommet til som ny aktivitet.

Endvidere har vi igen i 2014 succesfuldt deltaget i kommunens Sommersjov-aktiviteter på badestranden ved Holbækvej.

Gennem sæsonen er faciliteterne på stranden gradvist forbedret, og i 2015 skulle flere nye ting komme til. Sejladsregulativet for Haraldsted Lillesø angiver, at der er offentlig adgang til sejlads i kano- og kajak. Nogen mener måske, at sejladsen ved Haraldsted sø og Haraldsted Lillesø skal være mindre, men der er åbent i naturen for alle, så længe man opfører sig hensigtsmæssigt og naturligvis følger reglerne.  Vi lægger vægt på at give alle vores medlemmer en god grunduddannelse i at færdes i naturen.

Både voksne og børn har deltaget i stævner i 2014. De voksne har været med i Tryggevælde Å løbet, Mølleåens Blå Bånd og i Københavns Havn, mens vores børn og unge har deltaget i Paddle Battle Cup i Esrum. Det blev til mange flotte medaljer til vores roere og en masse gode oplevelser. Sælturen til Avnø-fjord var også et højdepunkt.

Vi mangler dog fortsat meget faciliteter ved søen til opbevaring af kajakker, og bestyrelsen har været hårdt spændt for i det ikke nemme arbejde med at finde en løsning. Der har været ganske meget usikkerhed i forhold til kommunens sagsbehandling. Først i december stod det klart, at vi i 2015 kan starte med en opbevaringscontainer ved dæmningen, og at der senere skal der findes en permanent løsning.

Det står dog fast, at alt klubbens udstyr ikke kan være i en 40 fods container, og at der derfor desværre vil være transport af udstyr igen i 2015 til stort besvær for trænere og medlemmer. I de næste par måneder skal klubben udarbejde forslag til den langsigtede brug af Haraldsted sø, herunder komme med forslag til RIKA´s ønsker. Vi opfordrer alle til at være med i arbejdet.

På udstyrssiden har vi leveret Dansk Kano og Kajak Forbunds børnekajakpakke tilbage, og selv kunne udvide bådparken med kajakker til alle aldersgrupper. Friluftsrådet og Ringsted Kommune har støttet os med havkajakker bl.a. til brug i undervisningen. I sidste sæson har vi haft givtige besøg af Klub Tværs, ZBC og Valdemarskolen.

Fremadrettet vil det være vigtigt, at kommunen letter vores arbejde i forhold til i dag, for at sådanne ekstra aktiviteter kan opretholdes.

I 2015 vil vi fortsat arbejde for i dialog med Ringsted Kommune, Friluftsrådet og Dansk Kano og Kajak Forbund m.fl. at sikre at rammerne for at dyrke friluftsliv og idræt ved Haraldsted sø bliver de bedst mulige for alle.

God sæson 2015 til alle!

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

3. Eventuelle beretninger fra udvalg

Der var ingen udvalgsberetninger at fremlægge.

 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.

Gert Lidsmoes og bestyrelsen fremlagde et revideret regnskab, der viste indtægter for 94.214,59 kr. og udgifter for i alt 96.703,76 kr. Årets resultat blev dermed -2.489,17 kr.

Kassereren og formand gennemgik dernæst et budgetoplæg for 2015.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen forslag var fremkommet.

6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Årskontingent for 2015-sæsonen blev foreslået og fastsat til:

*  Medlemmer under 18 år: 300 kr.

*  Medlemmer 19-24 år:  600 kr.

*  Medlemmer over 25 år: 600 kr.

*  Familiekontingent: 1500 kr.

*  Passivt medlem: 150 kr.

Kontingentet forfalder pr. 1/3.

Uændret kontingent blev vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen og klubbens andre tillidsposter

Følgende var på valg:

*  Anne-Birte Hansen (vælges i ulige år) – På valg.

*  Jan Christensen (vælges i lige år) – Ikke på valg

* Gert Lidsmoes  (vælges i ulige år) – På valg

*  Ali Hansen (vælges i lige år) – Afgår uden for tur

*  Tage Hansen (vælges i lige år) – Afgår uden for tur

*  Thomas Thorsen (vælges for 1 år og i ulige år) – Afgår

Anne-Birte Hansen og Gert Lidsmoes blev genvalgt. Bestyrelsen tilkendegav, at man gerne vil have 5-7 bestyrelsesmedlemmer.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid og med 14 dages varsel.

Formålet er at vælge endnu mindst 2 bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægterne. Bestyrelsen forbereder tillige et lovforslag om 3-5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vil gerne have nedsat et turudvalg også (dette er ikke et krav i forhold til vedtægterne, men bestyrelsen finder idéen oplagt). Fremlægges på den ekstraordinære generalforsamling.

Kim Hartvig blev valgt som ny revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

8.  Eventuelt

Kim Hartvig spurgte ind til klubbens opbevaringsløsning ved Haraldsted sø. Bestyrelsen fortalte om den tilladelse, der er modtaget fra Ringsted Kommune.

Bestyrelsen fremlagde herefter et oplæg til debat om de fremtidige ønsker ved Haraldsted sø og modtog mange gode input.

DSC_0203 (2)