Roreglement

Roreglement for Ringsted Kajakklub (RIKA)

§1 SÆSON OG SIKKERHEDSREGLER

Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsregler, KE´s reglementer og Ringsted Kajakklubs vedtægter skal altid overholdes.

Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning. Vinterroning finder sted efter de af bestyrelsen fastsatte regler og betingelser.

§2 ROOMRÅDE

Dagligt roområde udpeges af bestyrelsen. Det er forbudt at ro ind i områder med siv, åkander, tagrør, dunhammer og lignende.

Ved langture uden for dagligt roområde skal forespørgsel om lån af materiel ske til bestyrelsen, dog for kapronings- og ungdomsaktiviteter til ungdomsinstruktørerne.

§3 ADGANG TIL MATERIEL

I sommersæsonen er der adgang til roning i klubbens både. For at få adgang til bådene kræves, at man er under instruktion eller er aktiv medlem, frigivet til roning.

§4 SVØMMEFÆRDIGHED

For at kunne deltage i klubbens aktiviteter fordres, at ved­kommende godtgør at være i besiddelse af svøm­mefærdighed, dvs. kunne svømme mindst 350 m uden hvil, flyde og træde vande hvis man er 9 – 12 år. Kravet er 600 meter for medlemmer over 12 år.

Dette sker ved at fremlægge bevis eller aflægge prøve foran klubbens instruktører. Svømmebeviset må højst være 1 år gammelt ved indmeldelse.

§5 KLUBVAGTER

Roningen foregår ved fællestræning under ledelse og opsyn af den vagthavende, hvis bestemmelser med hensyn til såvel roning som materiellet skal efterkommes.

Vagthavende/bestyrelsen kan give roforbud, hvis vedkommende vurderer, at det ikke er sikkerheds­mæssigt forsvarligt at gå på vandet pga. dårlige vejrforhold.

§6 NØGLEORDNING

Medlemmer kan søge om nøgle til brug for egen roning fra standerhejsning til standerstrygning.

Særlige regler for vinterroning er gældende. Nøgleroere kan ikke medbringe gæster, idet disse altid henvises til klubbens instruktionshold.

§7 INSTRUKTION

Roinstruktion er åben for alle interesserede der er fyldt 9 år.

Senest ved 2. fremmøde skal den interesserede være indmeldt samt fremvise dokumentation for svømmefærdighed.

§8 RORETTIGHEDER

Der benyttes følgende opdeling for tur-, kap- og havkajakker:

–      Begyndere, let øvede og EPP1 (European Paddle Pass)

–      Øvede, kaproere og EPP2

–      EPP3 og højere niveau

Som begynder, let øvet og EPP1-roer må du anvende klubmateriel mærket med blå farve.

Som øvet roer eller EPP2-roer må du anvende klubmateriel mærket med blå eller gul farve.

Kaproere og EPP3-roere kan også anvende materiel mærket med rød farve efter aftale med klubbens instruktører.

Privat materiel er særskilt mærket og må ikke benyttes af andre.

Alle har pligt til at føre rokort, hvorpå der påføres: dato, distance, båd nr., og km. total.

Der uddeles årlig hæder forud for generalforsamlingen til roere der opnår 500 km. eller 1000 km. i en sæson. Hædersgaven kan kun modtages én gang.

Frigivelse kan ske ved ansøgning til bestyrelsen efter beherskelse af rofærdigheder svarende til EPP2-niveau i tur-, hav- eller kaproningskajak og med mindst 100 kilometers roerfaring.

Færdighederne skal skriftligt bekræftes af en af klubbens instruktører ved ansøgning om frigivelse.

Frigivne roere skal være bekendt med Ringsted Kajakklubs roreglement samt vinterroningsregler.

En oversigt over frigivne roere ophænges i klubhuset af bestyrelsen.

§11 MATERIEL OG SIKKERHEDSUDSTYR

Svømmeveste skal bæres i henhold til Dansk Kano og Kajak Forbunds regler for sommer- og vinterroning. Ved vandtemperaturer under 10 grader skal man være iført svømmevest samt våd- eller tørdragt. I perioden fra 1/10 til 1/5 bæres altid svømmevest.

Alle tur- og havkajakker bør være forsynet ved øsekar eller lænseudstyr. Kajakkerne skal opbevares i henhold  til klubbens materieloversigt udarbejdet af klubbens materielansvarlige.

Private kajakker og pagajer kan opbevares i klubben efter årlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen kan hertil vedtage et årligt bådpladsgebyr.

Beklædning må ikke opbevares permanent i klubben.

Konstateres der en skade på en kajak, skal der udfyldes en skadesanmeldelse og oplysning gives til vagthavende instruktør, hvis skaden sker på en klubaften.

§11 Vinterroning

Følgende minimumskrav stilles, hvis man ønsker at ro fra standerstrygning til standerhejsning, og bestyrelsen udsteder årlig tilladelse til vinterroning efter skriftlig ansøgning. Betingelser som skal opfyldes:

Vælg altid en båd, hvor du sidder et trin mere stabilt end normalt.

Du må ikke ro længere end 25 meter fra land.

Du er frigivet og har aflagt soloentringsprøve og kan lave makkerredning.

Der skal roes med cockpitovertræk. Våddragt eller tørdragt anbefales ved al vinterroning.

Roning i is, tåge eller blæst over 8 m/s (jævn vind) er ikke tilladt. Check www.dmi.dk før hver tur.

Der skal medbringes mobiltelefon i vandtæt hylster.

Man skal altid være minimum 2 roere på vandet om vinteren, heraf 1 der er fyldt 16 år.

Ringsted, den 22. august 2012.

YDERLIGERE INFO

  • OBS! Hent blanket til aflæggelse af svømmeprøve her