Referat fra generalforsamlingen i Ringsted Kajakklub d. 30. januar 2014

5. februar 2014 Slået fra Af Jan Christensen

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen i Ringsted Kajakklub – RIKA d. 30. januar 2014.

1. Valg af dirigent

Poul Christensen blev foreslået til posten og blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet mindst 3 uger i forvejen. Der var indkaldt via klubbens hjemmeside  d. 7/12 2013 og via skriftlige indbydelser.

2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen fremlagde beretningen for sæson 2013 således:

Ringsted Kajakklub  har i 2013 haft den første sæson på vandet. En sæson med mange aktiviteter men også med mange udfordringer.

Når sæsonen på vandet starter, har vi besluttet hvert år at gøre ”Operation  ren sø” til en fast tradition. Det betyder, at dagen også afsættes til at indsamle affald på den offentlige badestrand og dæmningen til glæde for alle brugere af søen.

På vandet har vi i 2013 kunnet gøre brug af DKF´s lånepakke med børnekajakker, og det har givet et godt udgangspunkt for opstarten af aktiviteterne. Sideløbende gennem hele sæsonen har vi indkøbt materiel, således at klubben råder over 23 kajakker, når lånepakken nu går videre. Stor tak til Bjarne Jensens Fond, Tuborg Fondet og Trygfonden som bl.a har hjulpet os.

Ikke mindst er mange penge også skaffet af de frivillige hjælpere i klubben, bl.a. ved at hjælpe til ved Ringsted Festivalen.

I 2013 har en flok frivillige knoklet for Ringsted Kajakklub, og især Jan Christensen og Anne-Birte Hansen har været intiativtagere. Gert Lidsmoes har bl.a. sørget for at klubbens tryksager og plakater er topprofessionelle. Tak for det.

I bestyrelsen har vi haft god opbakning af Ali og Tage. Også tak til jer.  På instruktørsiden har Magnus Sommerstedt, Nicolai Thomsen og Naaja Lidsmoes hjulpet til, og flere voksne har hjulpet ved træningen på vandet. I 2014 har vi allerede tilsagn om flere hjælpere.

Vi har haft fire deltagere på kursus i Aldersrelateret Trænings Koncept, og kurset blev i øvrigt afholdt i Ringsted med deltagelse af en række andre klubber.

På Valdemarskolen har vi arbejdet videre med istandsættelse af lokalerne, og forældre som Søren Valet og Lykke Hansen har bl.a. hjulpet til. Vi har mindre projekter, vi skal have løst i 2014. Samarbejdet med de øvrige foreninger i Portbygningen går rigtig fint, og det betyder flotte nyistandsatte rammer til os alle. Endvidere har vi fået et fint fælles lokale til spisning og møder.

Vi mangler dog fortsat meget faciliteter ved søen til opbevaring af kajakker, og overfor Ringsted Kommune har vi gjort opmærksom på, at der snart må findes en løsning. Ingen frivillige idrætsledere kan arbejde ud fra et udgangspunkt 2-3 gange om ugen med at skulle transportere al udstyr frem og tilbage. Transporten for Ringsted Kajakklub af al udstyret kræver 3 biler og en trailer  samt ikke mindst cirka 2 times arbejde pr. træningsgang udover træningen. Det er hård kost for frivillige.

Der har været afholdt en del møder med kommunen om planlægning af midlertidige klubfaciliteter, og vores tiltag for at få problemerne løst vil fortsætte. Kommuneplanen  har udlagt både Haraldsted Lillesø og Langesø til foreningsaktiviteter som vores, men den manglende kommunale overtagelse af søen har forsinket drøftelserne.

Ved Vrangeskov og ned til Langesø har det ikke forhindret Ringsted Kommune i at gå aktivt ind  i arbejdet med en ny kajakbro. Den kommer helt sikkert til at fungere fint, men stedet ude i skoven kan ikke bruges til faste foreningsaktiviteter.

Vi har nu nået 33 medlemmer, hvilket er meget tilfredsstillende i den første sæson og uden klubfaciliteter ved søen. Arbejdet med materieltransporten til hver træningsgang er så omfattende, at vi heller ikke har kunnet påtage os at åbne op for mange flere medlemmer.

Ringsted Kajakklubs projekt ”IdrætsPorten” er breddeidrætsprojekt i Ringsted Kommune, og det betyder, at vi har kunnet tilbyde træning til lands og til vands for mange børn og unge bl.a. i lokalerne midt i byen i portbygningen. Hovedparten af klubbens medlemmer under 18 år stammer fra dette tiltag. Med ind over IdrætsPorten er i øvrigt også aktiviteter såsom mountain bike, svømning, friluftsliv, boldspil, konditionstræning og styrketræning.

Vi har ligeledes har besøg af elever fra en lang række skoler, og taget hul på samarbejdet med skolerne, som det er tiltænkt under den nye skolereform. I 2013 har vi således samarbejdet med Dagmarskolen, Valdemarskolen. ZBC, Klub Tværs og Kildeskolen.

Endvidere har vi succesfuldt deltaget i kommunens Sommersjov-aktiviteter på badestranden ved Holbækvej. I efterårsferien har vi tillige afviklet offentlige aktiviteter i Kærehave Skov, og vi har haft flere bålmadsarrangementer i skoven for medlemmer og gæster udefra.

Både voksne og børn har deltaget i stævner i 2013. De voksne har været med i Tryggevælde Å løbet og Mølleåens Blå Bånd, mens vores børn og unge har deltaget i Paddle Battle Cup i Vallensbæk og på Bagsværd sø. Det blev til mange flotte medaljer til vores roere og en masse gode oplevelser for alle aldersgrupper. Stævnerne vil vi fortsat prioritere, og vi er allerede i gang med  at planlægge for den kommende sæson.

2013 sæsonen sluttede af med et tilsagn fra Ringsted Kommune om 25.000 kr. til indkøb af en kajaktrailer. De øvrige udgifter afholder klubben selv.

Tak til Ringsted Kommunes idrætskonsulent for stor bistand i 2013 og hjælp med kontakt til skolerne. Tak til Dansk Kano og Kajak Forbund for rådgivning og bistand ved en række sager, og tak for lån til forbundet af kajakpakken.

I 2014 vil vi fortsat arbejde på i en dialog med Ringsted Kommune at sikre at rammerne for at dyrke friluftsliv og idræt ved Haraldsted sø bliver de bedst mulige for alle aldersgrupper. Kommuneplanen for området lægger netop op til dette, så nu skal arbejdet bare i gang.

God sæson 2014 til alle!

Følgende emner i beretningen blev  drøftet og uddybet.

 • Faciliteter ved Lillesøen og dæmningen
 • Ny kajakbro i Vrangeskov
 • Bestyrelsen arbejder videre med at skabe de optimale rammer for klubbens virke.

Beretningen blev godkendt generalforsamlingen.

 3. Eventuelle beretninger fra udvalg

Der var ingen udvalgsberetninger at fremlægge.

 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år.

Anne-Birte Hansen og bestyrelsen fremlagde et revideret regnskab, der viste indtægter for 87.939,02 kr. og udgifter for i alt 93.002,00 kr. Årets resultat blev dermed -5.062,98 kr.

30.000 kr. af klubbens likvide midler pr. 31/12 2013 er reserveret til indkøb til en ny kajaktrailer i 2014.

Kassereren og formand gennemgik dernæst et budgetoplæg for 2014. Budgettet indeholder på indtægtssiden kun tilskud, der er kendt på datoen for generalforsamlingen. I forbindelse med budget 2014 håbes på eksterne tilskud på niveau med året før.

Bestyrelsen vil kigge på klubbens forsikringer (transport/tyveri/ulykke) og indarbejde i budget om muligt.

Regnskabet og budgettet blev godkendt

5. Indkomne forslag

Ingen forslag var fremkommet.

6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer

Årskontingent for 2014-sæsonen blev foreslået og fastsat til:

 • Medlemmer under 18 år: 300 kr.
 • Medlemmer 19-24 år:  600 kr.
 • Medlemmer over 25 år: 600 kr.
 • Familiekontingent: 1500 kr.
 • Passivt medlem: 150 kr.

Kontingentet forfalder pr. 1/3.

7. Valg til bestyrelsen og klubbens andre tillidsposter

Følgende blev foreslået og valgt:

 • Anne-Birte Hansen (vælges i ulige år)
 • Jan Christensen (vælges i lige år)
 • Gert Lidsmoes  (vælges i ulige år)
 • Ali Hansen (vælges i lige år)
 • Tage Hansen (vælges i lige år)
 • Thomas Thorsen (vælges for 1 år og i ulige år)

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Kenneth Pil fratræder som revisor.  Poul Christensen blev valgt som ny revisor.

Generalforsamlingen tilkendegav, at en præcisering af paragraf 9, stk.  2 angående valg ville være hensigtsmæssig.  Bestyrelsen tilkendegav, at man gerne ville igangsætte dette arbejde med forslag om at slette sidste linie i stk. 2 og dels ønskes forslag om valg af suppleanter.

Vedtægtsforslag foreslås fremlagt på næste års generalforsamling.

8.  Eventuelt

Morten Johansen meldte sig som instruktør til styrketræningen.

Puljen ”Idræt for alle børn” blev drøftet.

rika_logo1